Quy định nào để tạo nên hình ảnh một người bảo vệ chuyên nghiệp trong giờ làm việc ?

Quy định nào để tạo nên hình ảnh một người bảo vệ chuyên nghiệp trong giờ làm việc ?

Quy định nào để tạo nên hình ảnh một người bảo vệ chuyên nghiệp trong giờ làm việc ?